Vedenie klubu

Od 1.1.2018 pracuje prezídium klubu v zložení:

 • Maroš Očadlík, prezident klubu
 • Boris Peczár, člen prezídia
 • Roman Salinka, člen prezídia
 • Tibor Cvik, člen prezídia
 • Igor Foltín, člen prezídia
 • Ivan Ploig, člen prezídia
 • Roman Slobodník, člen prezídia

Výkonná rada ako poradný orgán prezídia klubu

 • Jozef Simonics
 • Tomáš Krištof
 • Monika Očadlíková

Preambula

AIRPORT GOLF CLUB je založený podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, je otvoreným, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti telesnej výchovy, športu a iných obdobných činnostiach a aktivitách.

Článok I.

Názov združenia

Názov združenia: AIRPORT GOLF CLUB. Oficiálna skratka názvu združenia je AGC. (ďalej len ako „AGC“ alebo „klub“)

Článok II.

Sídlo združenia

Sídlo klubu: Námestie Hrdinov 1, 942 01 Šurany

Článok III.

Cieľ činnosti

Cieľom činnosti klubu je:

 • propagácia golfovej hry a s ňou spojeného životného štýlu
 • rozvoj služieb súvisiacich s vykonávaním golfovej hry
 • výuka golfovej hry so zameraním na nových členov a predovšetkým mládež
 • hájenie záujmov klubu a jeho členov vnútri i navonok
 • vytváranie ekonomickej základne pre plnenie svojich úloh

Činnosť sa riadi stanovami Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) a zvyklosťami na golfových ihriskách Slovenskej republiky. Klub je právnickou osobou.

Článok IV.

Členstvo v klube

IV.1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Riadnym členom klubu sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá podá písomnú prihlášku, súhlasí so stanovami klubu, uhradí členský poplatok, čím sa prihlási a zaviaže k rešpektovaniu povinností vyplývajúcich zo stanov.

IV.2. Čestné členstvo môže prezídium klubu udeliť tak fyzickej ako aj právnickej osobe, za zásluhy o rozvoj AGC alebo obdobnú prospešnú činnosť. Čestný člen neplatí členské príspevky, je oprávnený využívať výhody vyhradené riadnym členom AGC. Vo vzťahu k orgánom klubu sa nepovažuje za riadneho člena. Čestné členstvo je udeľované vždy na dobu neurčitú. Čestní členovia klubu sú oslobodení od platenia vstupných poplatkov a ročných členských poplatkov.

IV.3. Členstvo v klube vzniká schválením prihlášky prezídiom klubu, ktorý žiadateľa písomnou formou vyrozumie a po uhradení príslušných poplatkov žiadateľom zaistí v spolupráci so SKGA vystavenie klubového preukazu.

IV.4. Práva člena klubu:

 • zúčastňovať sa zasadaní členskej schôdze, byť volený do orgánov klubu, podávať návrhy a hlasovať na jednaniach orgánov, ktorých je členom
 • užívať golfové ihrisko AGC, za podmienok stanových prevádzkovými predpismi klubu
 • využívať zariadenia a vybavenia vrátane klubového zázemia patriaceho k ihrisku, za podmienok stanových prevádzkovými predpismi klubu
 • zúčastniť sa športových, kultúrnych a spoločenských akcií usporiadaných klubom
 • zúčastniť sa turnajov usporiadaných inými klubmi podľa pravidiel a podmienok SKGA
 • kandidovať do orgánov klubu

IV.5. Povinnosti člena klubu:

 • riadiť sa stanovami AGC a prevádzkovými predpismi klubu
 • svojím vystupovaním a konaním prispievať k dobrému menu AGC
 • dodržiavať pravidlá stanovené pre prevádzku ihriska AGC, rovnako tak aj pravidlá na ostatných ihriskách, na ktorých sa zúčastnia hry
 • uhradiť v stanovenom termíne členské poplatky
 • podporovať ciele a úsilia klubu k ich dosiahnutiu

IV.6. Zánik členstva:

 • zrušením členstva pri vystúpení člena (vystúpenie člena musí člen preukázať písomným prejavom vôle prezídiu a je účinné ku koncu kalendárneho roka, v ktorom bol prejav vôle doručený prezídiu)
 • vylúčením člena pri neplnení základných povinností alebo porušenie etiky
 • úmrtím
 • zánikom klubu
 • automaticky k 1.7. príslušného kalendárneho roka v prípade, ak člen nezaplatí ročný členský udržiavací príspevok najneskôr do 30.6. príslušného kalendárneho roka.

Článok V.

Orgány klubu

V.1. Orgány klubu sú : o Členská schôdza o Prezídium klubu o Revízor

V.2. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, tvorená všetkými riadnymi členmi klubu. Členskú schôdzu zvoláva prezídium klubu najmenej 1 x ročne alebo na základe požiadaviek predložených nadpolovičnou väčšinou členov klubu.

V.3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. K zmene stanov, voľbe a odvolaniu členov orgánov a/alebo na rozhodnutie o zrušení klubu je potrebné dosiahnuť v hlasovaní 2/3 väčšinu hlasov všetkých členov. Ostatné záležitosti rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

V.4. Členská schôdza rozhoduje o všetkých zásadných záležitostiach klubu, pokiaľ nie sú zverené do právomoci iného orgánu klubu, najmä o:

 • zmene stanov
 • voľbe členov prezídia
 • zrušení klubu

V.5. Výkonným orgánom klubu je prezídium, ktoré je sedemčlenné a je volené na obdobie 5 rokov. Prezídium volí a odvoláva členská schôdza, pričom na voľbu a odvolanie člena prezídia je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých členov. V prípade, ak nedôjde k zvoleniu členov prezídia, do zvolenia nových členov vykonávajú funkciu doterajší členovia prezídia.

V.6. Prezídium je uznášaniaschopné pri prítomnosti 5 členov prezídia, pričom vždy musí byť prítomný prezident. Pri hlasovaní rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov prezídia.

V.7. Funkčné obdobie člena v prezídiu končí, ak je na jeho miesto zvolený alebo kooptovaný iný člen. Člen môže byť zvolený do prezídia aj opakovane. V prípade zníženia počtu členov prezídia sa prezídium doplňuje kooptovaním nových členov, ktorých musí schváliť najbližšia členská schôdza.

V.8. Prezídium zodpovedá členskej schôdzi klubu a hlavnou náplňou jeho činnosti je najmä:

 • zvolávanie členskej schôdze
 • prijímanie nových členov a vylučovanie členov, za podmienok určených v stanovách
 • správa majetku klubu
 • organizácia a koordinácia aktivít klubu na poli spoločenskom a športovom
 • schvaľovanie výšky členských príspevkov a poplatkov
 • vydávanie vnútorných predpisov klubu (najmä prevádzkový poriadok)

V.9. Prezídiu predsedá prezident klubu, ktorý je volený členmi prezídia. Prezident klubu riadi a koordinuje činnosť klubu a prezídia a plní úlohy uložené členskou schôdzou a prezídiom klubu. Prezident klubu je štatutárnym orgánom klubu a je v plnom rozsahu oprávnený konať v mene AGC.

V.10. Členovia prezídia môžu byť prezidentom splnomocnení na konanie v mene klubu.

V.11. Funkcia člena prezídia je nezlučiteľná:

 1. s výkonom funkcie revízora
 2. s pracovnoprávnym pomerom v klube.

V.12. Kontrolnú činnosť v klube vykonáva revízor. Revízora menuje prezídium klubu na obdobie 5 rokov. Funkčné obdobie revízora neskončí, kým nie je zvolený nový revízor.

V.13. Do právomoci revízora patrí:

 • nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti klubu
 • kontrolovať, či sú riadne vedené účtovné záznamy klubu v súlade so skutočnosťou
 • kontrolovať, či činnosť klubu sa uskutočňuje v súlade so stanovami a uzneseniami členskej schôdze a právnymi predpismi
 • preskúmavať ročnú účtovnú závierku
 • zúčastňovať sa jednania prezídia klubu a oboznamovať prezídium s výsledkami svojej priebežnej revízie činnosti
 • predkladať členskej schôdzi správu o svojej revíznej činnosti s tým, že členskú schôdzu informuje o výsledkoch účtovnej závierky za predchádzajúci rok
 • vyzvať prezídium na zvolanie členskej schôdze.

V.14. O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti vyhotovuje revízor záznamy, ktoré je povinný predložiť nahliadnutie prezídiu na požiadanie.

Článok VI.

Zásady hospodárenia

VI.1. Klub je samostatnou hospodárskou jednotkou, ktorá hospodári na základe rozpočtu vypracovaného a schváleného prezídiom klubu.

VI.2. Klub nevlastní žiaden nehnuteľný majetok.

VI.3. Prostriedky na činnosť AGC budú získavané ako:

 • členské príspevky
 • dotácie a dary sponzorov
 • príjmy z usporiadania športových alebo spoločenských podujatí
 • iné príjmy.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

VII.1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

VII.2. Klub zaniká:

 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.

Pre likvidáciu klubu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.

VII.3. Stanovy môžu byť menené len písomnými dodatkami na základe uznesení členskej schôdze klubu.

V Palárikove, dňa 10.04.2014