PRO tréner

PRO tréner Airport Golf Clubu: Aleš Svěntek

PRO Aleš Svěntek, člen českej PGA, bude opäť trénerom Airport Golf Clubu. Nahlasovať termíny na lekcie či kurzy si môžete na recepcii klubu +421 918 555 550. Jazyková vybavenosť: český a anglický jazyk.Aleš Svěntek bude aj v nasledujúcich dvoch sezónach dopĺňať náš team.

Časový harmonogram PRO trénera na rok 2019:

  • od 15.3. do 3.11. 2019 každý piatok, sobota, nedeľa.

V prípade požiadaviek a firemných akcií je možnosť objednať si PRO trénera aj v inom termíne.

Počas detského letného tábora je PRO tréner k dispozícii po celý týždeň.


Povinnosti PRO trénera a klienta

Povinnosti PRO trénera:

  • Povinnosťou trénera je prísť na dohodnutú lekciu včas, byť pripravený a vhodne oblečený.
  • Počas tréningu má tréner obmedzovať používanie mobilných zariadení na nevyhnutné minimum.
  • Tréner je povinný venovať sa maximálnou možnou mierou klientovi.
  • Tréner má vždy včas a vopred informovať klienta o svojej prítomnosti v golfovej akadémii.
  • Trénerovou povinnosťou je čo najskôr sa ospravedlniť klientovi v prípade neúčasti na dohodnutej lekcii. Toto je možné urobiť najneskôr do konca prevádzkovej doby predchádzajúceho dňa. V prípade neskoršieho ospravedlnenia má klient právo požadovať náhradnú lekciu zdarma, pokiaľ sa nedohodnú na inú hodinu v ten istý deň.

Povinnosti klienta:

  • Povinnosťou klienta je prísť na tréning vo vhodnom golfovom oblečení.
  • Ak sa klient oneskorí na dohodnutú lekciu, nie je povinnosťou trénera túto lekciu predĺžiť či celkom nahradiť.
  • Povinnosťou klienta je vopred informovať trénera o svojich prípadných zdravotných a fyzických komplikáciách, ktoré môžu mať vplyv na jeho zdravie a bezpečnosť. Ak ide o lekciu s mládežou, je v tomto prípade zákonný zástupca povinný informovať trénera o týchto zdravotných a fyzických komplikáciách. Klient alebo jeho zákonný zástupca je zodpovedný za zdravotný stav a tréner v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadné škody na zdraví.
  • Klient platí za poskytnuté trénerské služby vopred alebo bezprostredne po skončení lekcie trénerovi podľa platného cenníka. V prípade nezaplatenia služieb môže správca areálu obmedziť vstup a pohyb v golfovom areáli. V krajnom prípade klient uznáva svoj dlh čo do výšky aj dôvodu a súhlasí s pripočítaním zákonného úroku za každý deň omeškania a je si vedomý, že správca areálu bude vymáhať tento dlh súdnou cestou.

Cenník tréningov a hry s PRO trénerom

Osoba Cena na osobu
hodina s trénerom golfu – člen AGC 25 EUR
hodina s trénerom golfu – nečlen 30 EUR
hodina s trénerom golfu – pre skupiny (3–5 osôb) 20 EUR/osoba

Jedna hodinová lekcia s PRO trénerom trvá 55 minút.