Vedenie klubu

Od 03.12.2019 pracuje prezídium klubu v zložení:

 • Maroš Očadlík, prezident klubu
 • Boris Peczár, člen prezídia
 • Roman Salinka, člen prezídia
 • Tibor Cvik, člen prezídia
 • Attila Süll, člen prezídia
 • Ivan Ploig, člen prezídia

Preambula

AIRPORT GOLF CLUB je založený podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, je otvoreným, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti telesnej výchovy, športu a iných obdobných činnostiach a aktivitách.

Článok I.

Názov združenia

Názov združenia: AIRPORT GOLF CLUB. Oficiálna skratka názvu združenia je AGC. (ďalej len ako „AGC“ alebo „klub“)

Článok II.

Sídlo združenia

Sídlo klubu: Námestie Hrdinov 1, 942 01 Šurany

Článok III.

Cieľ činnosti

Cieľom činnosti klubu je:

 • propagácia golfovej hry a s ňou spojeného životného štýlu
 • rozvoj služieb súvisiacich s vykonávaním golfovej hry
 • výuka golfovej hry so zameraním na nových členov a predovšetkým mládež
 • hájenie záujmov klubu a jeho členov vnútri i navonok
 • vytváranie ekonomickej základne pre plnenie svojich úloh

Činnosť sa riadi stanovami Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) a zvyklosťami na golfových ihriskách Slovenskej republiky. Klub je právnickou osobou.

Článok IV.

Členstvo v klube

IV.1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Riadnym členom klubu sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá podá písomnú prihlášku, súhlasí so stanovami klubu, uhradí členský poplatok, čím sa prihlási a zaviaže k rešpektovaniu povinností vyplývajúcich zo stanov.

IV.2. Čestné členstvo môže prezídium klubu udeliť tak fyzickej ako aj právnickej osobe, za zásluhy o rozvoj AGC alebo obdobnú prospešnú činnosť. Čestný člen neplatí členské príspevky, je oprávnený využívať výhody vyhradené riadnym členom AGC. Vo vzťahu k orgánom klubu sa nepovažuje za riadneho člena. Čestné členstvo je udeľované vždy na dobu neurčitú. Čestní členovia klubu sú oslobodení od platenia vstupných poplatkov a ročných členských poplatkov.

IV.3. Členstvo v klube vzniká podaním a schválením prihlášky vedením klubu, ktoré žiadateľa písomnou formou vyrozumie a po uhradení príslušných poplatkov žiadateľom zaistí v spolupráci so SKGA vystavenie klubovej karty.

IV.4. Práva člena klubu:

 • zúčastňovať sa zasadaní členskej schôdze, byť volený do orgánov klubu, podávať návrhy a hlasovať na jednaniach orgánov, ktorých je členom
 • užívať golfové ihrisko AGC, za podmienok stanových prevádzkovými predpismi klubu
 • využívať zariadenia a vybavenia vrátane klubového zázemia patriaceho k ihrisku, za podmienok stanových prevádzkovými predpismi klubu
 • zúčastniť sa športových, kultúrnych a spoločenských akcií usporiadaných klubom
 • zúčastniť sa turnajov usporiadaných inými klubmi podľa pravidiel a podmienok SKGA
 • kandidovať do orgánov klubu

IV.5. Povinnosti člena klubu:

 • riadiť sa stanovami AGC a prevádzkovými predpismi klubu
 • svojím vystupovaním a konaním prispievať k dobrému menu AGC
 • dodržiavať pravidlá stanovené pre prevádzku ihriska AGC, rovnako tak aj pravidlá na ostatných ihriskách, na ktorých sa zúčastnia hry
 • uhradiť v stanovenom termíne členské poplatky
 • podporovať ciele a úsilia klubu k ich dosiahnutiu

IV.6. Zánik členstva:

 • zrušením členstva pri vystúpení člena
 • vylúčením člena pri neplnení základných povinností alebo porušenie etiky
 • úmrtím
 • zánikom klubu
 • automaticky k 28.02. príslušného kalendárneho roka v prípade, ak člen nezaplatí ročný členský udržiavací príspevok najneskôr do 25.02. príslušného kalendárneho roka.

Článok V.

Orgány klubu

V.1. Orgány klubu sú : o Členská schôdza o Prezídium klubu

V.2. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, tvorená všetkými riadnymi členmi klubu. Členskú schôdzu zvoláva prezídium klubu najmenej 1 x ročne alebo na základe požiadaviek predložených nadpolovičnou väčšinou členov klubu.

V.3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. K zmene stanov, voľbe a odvolaniu členov orgánov a/alebo na rozhodnutie o zrušení klubu je potrebné dosiahnuť v hlasovaní 2/3 väčšinu hlasov všetkých členov. Ostatné záležitosti rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

V.4. Členská schôdza rozhoduje o všetkých zásadných záležitostiach klubu, pokiaľ nie sú zverené do právomoci iného orgánu klubu, najmä o:

 • zmene stanov
 • voľbe členov prezídia
 • zrušení klubu

Zasadnutia najvyššieho orgánu  – členskej schôdze sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel:

 1. riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok,
 2. pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia,
 3. program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská,

Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu obsahuje:

 1. schválený program zasadnutia,
 2. prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
 3. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
 4. dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
 5. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
 6. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

Zápisnica sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

V.5. Výkonným orgánom klubu je prezídium, ktoré je sedemčlenné a je volené na obdobie 5 rokov. Prezídium volí a odvoláva členská schôdza, pričom na voľbu a odvolanie člena prezídia je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých členov. V prípade, ak nedôjde k zvoleniu členov prezídia, do zvolenia nových členov vykonávajú funkciu doterajší členovia prezídia.

V.6. Prezídium je uznášaniaschopné pri prítomnosti 5 členov prezídia, pričom vždy musí byť prítomný prezident. Pri hlasovaní rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov prezídia.

V.7. Funkčné obdobie člena v prezídiu končí, ak je na jeho miesto zvolený alebo kooptovaný iný člen. Člen môže byť zvolený do prezídia aj opakovane. V prípade zníženia počtu členov prezídia sa prezídium doplňuje kooptovaním nových členov, ktorých musí schváliť najbližšia členská schôdza.

V.8. Prezídium zodpovedá členskej schôdzi klubu a hlavnou náplňou jeho činnosti je najmä:

 • zvolávanie členskej schôdze
 • prijímanie nových členov a vylučovanie členov, za podmienok určených v stanovách
 • správa majetku klubu
 • organizácia a koordinácia aktivít klubu na poli spoločenskom a športovom
 • schvaľovanie výšky členských príspevkov a poplatkov
 • vydávanie vnútorných predpisov klubu (najmä prevádzkový poriadok)

V.9. Prezídiu predsedá prezident klubu, ktorý je volený členskou schôdzou. Prezident klubu riadi a koordinuje činnosť klubu a prezídia a plní úlohy uložené členskou schôdzou a prezídiom klubu. Prezident klubu je štatutárnym orgánom klubu a je v plnom rozsahu oprávnený konať v mene AGC.

V.10. Členovia prezídia môžu byť prezidentom splnomocnení na konanie v mene klubu.

V.11. Funkcia člena prezídia je nezlučiteľná:

 1. s pracovnoprávnym pomerom v klube.

Článok VI.

Zásady hospodárenia

VI.1. Klub je samostatnou hospodárskou jednotkou, ktorá hospodári na základe rozpočtu vypracovaného a schváleného prezídiom klubu.

VI.2. Klub nevlastní žiaden nehnuteľný majetok.

VI.3. Prostriedky na činnosť AGC budú získavané ako:

 • členské príspevky
 • dotácie a dary sponzorov
 • príjmy z usporiadania športových alebo spoločenských podujatí
 • iné príjmy.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

VII.1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

VII.2. Klub zaniká:

 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.

Pre likvidáciu klubu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.

VII.3. Stanovy môžu byť menené len písomnými dodatkami na základe uznesení členskej schôdze klubu.

V Šuranoch 03.12.2019